top of page

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN UPORABE SPLETNE STRANI

 

Splošni pogoji spletne strani www.brokerbb.com v lasti podjetja BROKER B.B. zavarovalna agencija d.o.o.,

so sestavljeni skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), na podlagi priporočil GZS in mednarodnih

kodeksov za e-poslovanje.

PODATKI O PODJETJU

BROKER B.B. zavarovalna agencija d.o.o.
Ulica Staneta Severja 9B
2000 Maribor


IBAN: SI56 6100 0000 5999 603, DELAVSKA HRANILNICA d.d.

Matična številka: 5444047000
ID za DDV: SI44779534

Direktor: Aleksander Kuhar
Tel.: 02 330 60 00
E-mail: info@brokerbb.com

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

V Zavarovalni agenciji Broker B.B. v središče našega poslovanja postavljamo vas, s tem pa tudi skrb za vaše osebne podatke. Z željo po dolgoročnem in korektnem poslovnem odnosu spoštujemo vašo zasebnost in zato varstvu osebnih podatkov namenjamo izjemno pozornost. Z osebnimi podatki ravnamo odgovorno in spoštujemo našo zavezo po zakoniti, pošteni in pregledni obdelavi osebnih podatkov. Vabimo vas, da se podrobneje seznanite z informacijami o obdelavi vaših osebnih podatkov v Zavarovalni agenciji Broker B.B.

 

KONTAKTNI PODATKI UPRAVLJALCA OSEBNIH PODATKOV

 

VAŠI OSEBNI PODATKI

Osebni podatek je katerakoli informacija, ki se nanaša na vas, ali druga informacija, na podlagi katere vas je mogoče določiti (npr. ime in priimek, telefonska številka, naslov, davčna številka, registrska številka vozila).

Obdelava osebnih podatkov pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.

Obdelujemo predvsem naslednje vrste vaših osebnih podatkov:

 • podatke iz zbirk osebnih podatkov, ki jih predpisuje zakonodaja s področja zavarovalništva: zbirka podatkov o zavarovalcih in zavarovancih, zbirka podatkov o zavarovalnih primerih ter o presoji zavarovalnega kritja in višine odškodnine oziroma zavarovalnine, zbirka podatkov o potencialnih zavarovalcih in zavarovancih in zbirka podatkov o potencialnih zavarovancih (npr. podatke iz zavarovalne ponudbe, police in druge sklepalne dokumentacije, podatke o škodah);

 • druge dodatne podatke, ki so potrebni za sklenitev oziroma izvajanje zavarovalne pogodbe (npr. vaš e-naslov, če se odločite za elektronski način komunikacije; številka tekočega računa, kamor nakažemo zavarovalnino);

 • podatke, ki nastanejo med izvajanjem zavarovalne pogodbe (npr. podatke o plačilih premije, podatke o nakazilih odškodnine, podatke o škodnem rezultatu)

 • podatke, ki jih pridobimo v drugih komunikacijah z vami (npr. v okviru promocijskih dogodkov, nagradnih iger);

 • podatke, ki jih zbiramo, ker nam tako nalaga druga področna zakonodaja (npr. podatki o politično izpostavljenih osebah);

 • druge podatke, ki jih pridobimo z vašo privolitvijo.

 

PRAVNA PODLAGA ZA OBDELAVO VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

Vaše osebne podatke obdelujemo v skladu z določili Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1) in drugih veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in poslovanje zavarovalnice pri izvedbi pogajanj za sklenitev oziroma za sklenitev in izvajanje zavarovalne pogodbe z vami. Poleg tega vaše osebne podatke v nekaterih primerih obdelujemo, ker to od nas zahteva zakonodaja. Vaše osebne podatke lahko obdelujemo tudi, kadar je to potrebno zaradi naših zakonitih interesov. V nekaterih primerih pa podlago za obdelavo osebnih podatkov predstavlja vaše izrecno soglasje za vnaprej določene namene obdelave.

SKLEPANJE IN IZVAJANJE ZAVAROVALNIŠKIH POGODB

Če ste naša bodoča stranka, v postopku pogajanj za sklenitev pogodbe, ali obstoječa stranka z že sklenjenim zavarovanjem, je pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov sklepanje oziroma izvajanje zavarovalne pogodbe. Obdelujemo le tiste osebne podatke, ki so potrebni, da lahko z vami sklenemo zavarovalno pogodbo in izpolnjujemo svoje pravice in obveznosti, kot so:

 • izvajanja pravic in obveznosti, dogovorjenih v zavarovalni pogodbi (v primeru neplačanih obveznosti tudi za namen izterjave, za uveljavljanje povračilnih zahtevkov ter drugih naših pravic in obveznosti);

 • obveščanja o pomembnih dejstvih pred sklenitvijo, ob sklenitvi zavarovanja ali v času trajanja oziroma njegovega prenehanja prek različnih kanalov komunikacije;

 • reševanje zahtevkov, reklamacij in pritožb.

 

ZAKONSKA OBVEZNOST

Osebne podatke o vas kot zavarovalcih, zavarovancih, upravičencih oziroma plačnikih smo dolžni oziroma upravičeni pridobivati ter nadalje obdelovati na podlagi različnih veljavnih predpisov (Informativni seznam predpisov, na podlagi katerih v zavarovalnici obdelujemo podatke), ki praviloma urejajo tudi vrste podatkov, dovoljene namene obdelave, čas, za katerega je dovoljeno podatke obdelovati oziroma hraniti ter druge pomembne okoliščine obdelave. Predvsem gre za izpolnjevanje obveznosti iz naslova davčno-računovodske zakonodaje, obveznosti izvajanja ukrepov s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter izvajanje omejevalnih ukrepov (v primerih sklenitve življenjskega), obveznosti poročanja pristojnim nadzornim organom ter izpolnjevanje drugih obveznosti v skladu z veljavno zakonodajo.

ZAKONITI INTERESI ZAVAROVALNICE ALI TRETJIH OSEB

Zakoniti interes zavarovalnice kot upravljavca osebnih podatkov ali tretjih oseb (Primeri zakonitih interesov zavarovalnice) predstavlja pravno podlago za obdelavo, če ne prevlada nad interesi ter temeljnimi pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo. Ob tem Zavarovalna agencija Broker B.B. na podlagi skrbne ocene upošteva razumna pričakovanja posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, zlasti glede na njegovo razmerje do zavarovalnice.

PRIVOLITEV V OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

V določenih primerih (npr. za namen neposrednega trženja, vključno z obveščanjem o prilagojenih ponudbah) je pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov vaša privolitev. Obdelava osebnih podatkov poteka v okviru z izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja, vse do preklica takšne privolitve.

Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica. V kolikor boste svojo privolitev preklicali, vaših podatkov več ne bomo obdelovali, če ne bo obstajal drug pravni temelj za njihovo zakonito obdelavo.

Veljavno privolitev v obdelavo osebnih podatkov lahko poda le oseba, starejša od 15 let, sicer mora z obdelavo osebnih podatkov otroka soglašati starš oziroma skrbnik otroka.

 

NAMEN OBDELAVE VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

Zavarovalna agencija Broker B.B. osebne podatke zavarovalcev, zavarovancev, oškodovancev in upravičencev iz zavarovalne pogodbe obdeluje v fazi pogajanj za namen sklenitve zavarovalnih pogodb, ob in po sklenitvi za namen izvajanja zavarovalnih pogodb, za namen obveščanja o pomembnih dejstvih pred sklenitvijo, ob sklenitvi zavarovanja ali v času trajanja zavarovanja oziroma njegovega prenehanja prek različnih kanalov komunikacije ter za reševanja zahtevkov, reklamacij in pritožb.

Odvisno od okoliščin moramo včasih vaše podatke uporabljati tudi za druge, z izvajanjem zavarovanj povezane namene, a le takrat, kadar imamo za to ustrezno pravno podlago. Ti nameni lahko izvirajo iz naših zakonskih obveznosti (npr. po davčni zakonodaji in mednarodnih sporazumih za namen posredovanja osebnih podatkov zavezancev za davek Finančni upravi Republike Slovenije, po zakonodaji o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma za preveritev ali ste politično izpostavljena oseba, po zakonodaji o omejevalnih ukrepih pred sklenitvijo zavarovalne pogodbe za preveritev ali ste uvrščeni na katero izmed sankcijskih list) oziroma iz naših zakonitih interesov ali zakonitih interesov tretjih oseb (npr. spremljanje zadovoljstva strank).

Zavarovalna agencija Broker B.B. v določenih primerih zaproša svoje zavarovalce oziroma zavarovance in druge posameznike za podajo privolitev v obdelavo njihovih osebnih podatkov, npr. za namen neposrednega trženja, vključno z obveščanjem o njim prilagojenih ponudbah. V slednjih primerih obdelujemo vaše osebne podatke obdelujemo še za tiste namene, za katere ste podali svojo privolitev.

Informativni seznam namenov obdelav

 

KATEGORIJE UPORABNIKOV OSEBNIH PODATKOV

Podatke, ki jih zbiramo, vključno z vašimi osebnimi podatki, ne bomo posredovali drugim osebam, razen v primerih in obsegu, kot je določeno v nadaljevanju.

V posameznih primerih je zavarovalnica dolžna osebne podatke posredovati določenim zunanjim uporabnikom (Informativni seznam kategorij uporabnikov), ki za to izkažejo ustrezno pravno podlago (npr. državni organi, ki vaše osebne podatke potrebujejo v okviru uradno vodenih postopkov, ali posamezniki, ki dostop do podatkov zahtevajo preko sodišča).

KATEGORIJE OBDELOVALCEV OSEBNIH PODATKOV

Poleg Zavarovalne agencije Broker B.B. osebne podatke po naših navodilih ter v našem imenu in za naš račun obdelujejo tudi naši pogodbeni partnerji, kot so agencije za zavarovalno zastopanje in zavarovalni posredniki, podjetja, ki zavarovalnici nudijo tehnično podporo pri obdelavi osebnih podatkov (npr. izdelovalci računalniških aplikacij, klicni center) in obdelovalci, ki jih zavarovalnica angažira za zagotavljanje storitev, potrebnih za izvajanje zavarovalnih pogodb (npr. avtomobilski servisi).

Ponekod z drugimi upravljavci (npr. z drugimi zavarovalnicami in SZZ) v skladu z zakonskimi določili nastopamo kot skupni upravljalci osebnih podatkov, saj skupaj določamo namene in pogoje obdelave vaših osebnih podatkov.

 

AVTOMATIČNO SPREJEMANJE ODLOČITEV

V fazo pred sklenitvijo pogodbe je vključeno tudi avtomatizirano odločanje na podlagi profilov, ki je namenjeno oceni posameznikove bonitete oziroma njegove primernosti vključitve v zavarovanje z vidika verjetnosti realizacije zavarovalnih tveganj. Takšna ocena je za sklenitev oziroma izvajanje zavarovalne pogodbe nujna, posameznik pa ima v primeru, da z odločitvijo, ki je bila sprejeta na avtomatiziran način, ni zadovoljen (npr. ko zavarovalnica odkloni sklenitev pogodbe ali ponudi drugačne pogoje), poda ustno ali pisno zahtevo za pojasnila pri zavarovalnem zastopniku ali pisno zahtevo za pojasnila na e-naslov: info@brokerbb.com. V tem primeru bo pooblaščeni organ ali strokovna služba zavarovalnice pretehtala argumente posameznika in sprejela končno odločitev o sklenitvi pogodbe z njim.

V zavarovalni agenciji uporabljamo profiliranje (Več o profiliranju) tudi za namene neposrednega trženja, ki je tako primarno namenjeno pospeševanju prodaje, boljši izkušnji strank pri prejemanju sporočil na osnovi boljšega poznavanja strank, dvigu njihovega zadovoljstva ter nagrajevanju zvestobe.

 

PRENOS OSEBNIH PODATKOV V TRETJE DRŽAVE

Zavarovalna agencija Broker B.B. lahko posamezne aktivnosti pri obdelavi osebnih podatkov za namene izvajanja obveznosti iz sklenjenih zavarovalnih pogodb zaupa tudi obdelovalcem in upravljavcem zunaj območja držav članic Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora (EGP), pri čemer jamči, da bo tudi v teh primerih zagotovljen enak nivo varstva osebnih podatkov, kot če bi obdelavo izvajala sama, in bodo spoštovane vse zahteve predpisov, ki se nanašajo na prenos osebnih podatkov v tretje države (npr. storitve v oblaku).

 

VAROVANJE ZASEBNOSTI

Zavarovalna agencija Broker B.B. v svojem informacijskem sistemu upošteva mednarodne standarde tehničnih in organizacijskih ukrepov, ki zagotavljajo visoko stopnjo varnosti obdelav in s katerimi:

 • preprečujemo neavtorizirane dostope do podatkov (zaupnost);

 • zagotavljamo celovitost oz. integriteto podatkov;

 • zagotavljamo podatek, ko se ga potrebuje (dostopnost);

 • zagotovimo revizijsko sledljivost vseh operacij.

 

HRAMBA OSEBNIH PODATKOV

Zavarovalna agencija Broker B.B. bo obdelovala osebne podatke le v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja, če so pridobljeni na podlagi privolitve, pa za namen, za katerega je bila privolitev dana, in le do njenega preklica.

Zavarovalna agencija Broker B.B. osebne podatke, ki jih obdeluje na podlagi sklenjenega pogodbenega razmerja, skladno z veljavno področno zakonodajo hrani še deset let od poteka veljavnosti zadnjega zavarovalčevega sklenjenega zavarovanja ali v primeru nastanka zavarovalnega primera deset let od zaključka obdelave zadnjega zavarovalnega primera. Enako velja za obdelavo teh podatkov v družbah, katerim so bili osebni podatki posredovani za isti namen. Ostali osebni podatki se hranijo do izpolnitve namena, za katerega so bili zbrani oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov.

 

UVELJAVLJANJE VAŠIH PRAVIC

Če imate kakršnakoli vprašanja v zvezi s predmetnimi informacijami ali obdelavo vaših osebnih podatkov, se obrnete na nas tako, da nam pišete na naslov: Zavarovalna agencija Broker B.B., Ulica Staneta Severja 9b, 2000 Maribor (s pripisom »za DPO«) ali na e-naslov: info@brokerbb.com, ali to storite po telefonu na številki 02 330 60 00. Na podlagi vaše zahteve vas bomo obvestili pisno in v skladu s predpisi.

Za zagotovitev poštene in pregledne obdelave osebnih podatkov lahko posameznik, katerega osebni podatki se obdelujejo, pod dodatnimi zakonskimi pogoji zahteva:

 • dostop do svojih osebnih podatkov in pridobi informacije v zvezi z njihovo obdelavo,

 • dopolnitev ali popravek svojih osebnih podatkov, če so ti nepopolni ali netočni,

 • blokiranje oziroma omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov (»pravica do pozabe«),

 • prenos podatkov.

 

Prav tako lahko posameznik kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, ki se obdelujejo na podlagi zakonitih interesov zavarovalnice ali tretjih oseb. Zavarovalnica v primeru ugovora preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Zavarovalnica v primeru ugovora za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, v vsakem primeru preneha obdelovati osebne podatke.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih podatkov (za enega ali več določenih namenov) s pisno zahtevo kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče. Prav tako lahko na enak način izrazi svojo voljo glede kanalov, po katerih poteka obveščanje. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

 

PRITOŽBA PRI INFORMACIJSKEM POOBLAŠČENCU

Vsak posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov, če meni, da se njegovi osebni podatki pridobivajo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Naslov: Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

Spletni naslov: www.ip-rs.si

Elektronska pošta: gp.ip@ip-rs.si

Telefon: +386 1 230 97 30

 

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV (»DPO«)

Zavarovalna agencija Broker B.B. ima pooblaščeno oseba za varstvo osebnih podatkov, ki je dostopna po telefonu na številki 02 330 60 00 in po elektronski pošti na e-naslovu: info@brokerbb.com.

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo podatkov sami stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in/ali z uresničevanjem njihovih pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

PRAVNO OBVESTILO O VARSTVU IN OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

V spodnjem dokumentu so v strnjeni obliki za naše stranke podane informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov posameznikov, skladno z določili Uredbe (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, tudi GDPR).

 • Pravno obvestilo v zvezi z varstvom osebnih podatkov

 • Legal Notice Concerning The Protection Of Personal Data

 

POSODABLJANJE INFORMACIJ O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

Zavarovalna agencija Broker B.B. si pridržuje pravico občasno posodobiti vsebino teh informacij o obdelavi osebnih podatkov. Morebitne spremembe začnejo veljati z dnem objave na spletni strani.

Zadnja sprememba: 8. 5. 2024

bottom of page